Go to contents

月之歌

Posted September. 17, 2021 07:33   

Updated September. 17, 2021 07:33

한국어

明月幾時有?把酒問青天。不知天上宮闕,今夕是何年。我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。起舞弄清影,何似在人間。(上闕)

轉朱閣,低綺戶,照無眠。不應有恨,何事長向別時圓?人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。但願人長久,千裏共嬋娟。(下闕)

——《水調歌頭》蘇軾(1037∼1101)