Go to contents

月之歌

Posted September. 17, 2021 07:41   

Updated September. 17, 2021 07:41

한국어

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。(上阙)

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。(下阙)

——《水调歌头》苏轼(1037∼1101)